Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015

Przekazujemy Państwu wyniki badania ankietowego na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015”. Opracowany materiał przedstawia diagnozę potrzeb pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Rozpoznanie potrzeb identyfikuje luki kompetencyjne w określonych zakresach oraz umożliwia wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy społecznej.

Raport – Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015