Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II) – Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przekazany materiał stanowi uzupełnienie raportu przestawiającego: analizę danych zastanych oraz wyniki badania ilościowego CAWI,  przeprowadzonego za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza ankiety z dyrektorami/kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin wiejskich województwa podlaskiego.

Niniejsze opracowanie prezentuje analizę danych uzyskanych w oparciu o metodologię jakościową tj. indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami władz samorządowych.

Głównym celem badań przeprowadzonych w przedmiotowym temacie było określenie stopnia wpływu różnych czynników na efektywność działań OPS-ów w gminach wiejskich w opinii kadry kierowniczej tych instytucji oraz przedstawicieli władz samorządowych. W efekcie prac badawczych opracowano dwa raporty, które prezentujemy w poniższych załącznikach.

Raport: Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego – Część I – Analiza danych zastanych oraz wyniki badania ilościowego CAWI

Raport: Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego – Część II – Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego