Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w 2014 roku

Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2014″. Materiał zawiera informację zbiorczą o sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, informacje o aktywności projektowo – konkursowej powiatów i gmin oraz dane na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2