Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim

W związku z potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad opracowaniem „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. Dokument ten przede wszystkim będzie diagnozował problemy na jakie napotykają seniorzy w swoim codziennym życiu, określał ich potrzeby, a następnie wyznaczał kierunki działań, jakie należałoby podjąć na przestrzeni kolejnych lat celem podniesienia jakości życia seniorów. Program ten ma być impulsem do wdrażania trwałych, systemowych rozwiązań na rzecz seniorów w województwie podlaskim.

W związku z powyższym do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Programu zapraszamy przedstawicieli środowisk regionalnych aktywnie działających w obszarze polityki społecznej, tj.: pomocy i integracji społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, rynku pracy, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym: profilaktyki i leczenia uzależnień, ubóstwa, bezdomności, ekonomii społecznej, wsparcia rodziny.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, na podstawie weryfikacji zaproponowanych kandydatur utworzony zostanie Zespół roboczy, do zadań którego należeć będzie m.in. analiza problemów i potrzeb osób starszych z terenu województwa podlaskiego, opracowanie celów i obszarów wsparcia pod kątem ich zgodności z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą regionu, przygotowanie projektu dokumentu „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”, prowadzenie badań monitoringowych itp.

Zgłoszenia kandydatów na członków Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020 należy przesyłać w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok lub elektronicznie na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy (podpisany przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji/podmiotu) – Załącznik nr 1,
  • Opis działań Kandydata na rzecz osób starszych w ciągu ostatnich 2 lat.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Małgorzata Janczuk, nr tel.: 85 744 71 74, e-mail: malgorzata.janczuk@rops-bialystok.pl.

 

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy