Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wzory formularzy

E401 – Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – Formularz do wniosku złożonego w instytucji właściwej do przyznania dodatku rodzinnego. W celu wypełnienia formularza E 401 niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • akt urodzenia dziecka (dzieci) lub kserokopię aktu uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument;
  • akt małżeństwa lub kserokopię aktu uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument;
  • poświadczenie zameldowania dla wszystkich członków rodziny.

E402 – Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – W celu wypełnienia formularza E 402 niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające naukę ucznia, studenta wystawione przez odpowiednią placówkę (szkołę, uczelnię wyższą) i przesyłane do instytucji właściwej.

E403 – Zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – W celu wypełnienia formularza E 403 niezbędne jest zaświadczenie wypełniane przez osobę, przedsiębiorstwo lub placówkę odpowiedzialną za naukę osoby przyuczanej do zawodu, potwierdzane przez instytucję odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem nauki i przesyłane do instytucji właściwej dla przyznania świadczeń rodzinnych.

E404 – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – Formularz wypełniany przez lekarza wyznaczonego przez instytucję łącznikową w państwie zamieszkania osoby badanej, przesyłany do instytucji właściwej do przyznania świadczeń rodzinnych na wniosek tej instytucji.

E405 – Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub dotyczące następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach członkowskich w okresach między terminami, w których wypłaty są należne zgodnie z ustawodawstwem tych państw.

E406 – Zaświadczenie dotyczące postnatalnych badań medycznych.

E407 – Zaświadczenia lekarskie dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych.

E411 – Prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny – Zaświadczenie o uprawnieniu do zasiłków rodzinnych wypełniane przez instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania członków rodziny i przesyłane do instytucji właściwej do przyznawania świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim gdzie zatrudniona jest osoba ubezpieczona, na wniosek tej instytucji. Do wypełnienia formularza E 411 niezbędne jest dostarczenie:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osób ubiegających się o świadczenie rodzinne (kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument);
  • zaświadczenia (osoby wymienionej w rubryce 2 części A formularza) potwierdzającego zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zawodowej (np. na podst. umowy cywilnoprawnej) wraz z informacją, kiedy nastąpiło zatrudnienie i jaki jest charakter umowy np. czas nieokreślony lub określony z podaniem daty końca umowy oraz stwierdzeniem czy przysługują osobie zatrudnionej świadczenia rodzinne na dzieci, w jakiej wysokości lub czy wniosek w tej sprawie złożono pracodawcy. Jeśli świadczenia nie są wypłacane należy podać przyczynę (np. przekroczenie kryterium dochodowego bądź nie złożenie wniosku), lub
  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (uwierzytelniona kserokopia aktualnego wpisu), lub
  • zaświadczenia o pobieraniu świadczenia rentowego bądź emerytalnego, lub
  • zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej wraz z informacją o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
  • zaświadczenia z odpowiedniej instytucji w zależności od sytuacji zawodowej ZUS, KRUS, Urząd Miejski (Referat Świadczeń Rodzinnych), MOPS, MGOPS, OPS stwierdzające czy świadczenia rodzinne na dzieci są przyznane, jeśli tak to jakie, w jakiej wysokości i na jaki okres. Jeśli nie są przyznane i wypłacane, to z jakiej przyczyny (np. przekroczenie kryterium dochodowego, nie złożenie wniosku);

Instytucją występującą z formularzem serii E 400 jest instytucja właściwa do wypłaty świadczeń w kraju zatrudnienia wnioskodawcy. Instytucja ta przesyła formularz wypełniony w części A i ostemplowany w rubryce 5 części A do instytucji właściwej w kraju zamieszkania członków rodziny wnioskodawcy.

Formularze E 401 i E 411 powinny być wydane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich w języku urzędowym danego kraju. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, co pozwoli stwierdzić, że zostały wystawione przez instytucję właściwą danego kraju UE lub EOG. Formularze unijne z serii E 400 składają się z „części A i B”.