Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (zwany dalej ROPS), z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznawaniem świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Podanie ROPS danych osobowych jest dobrowolne
 • Ponadto informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS w Białymstoku.

Wzory formularzy

E401 – Zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – Formularz do wniosku złożonego w instytucji właściwej do przyznania dodatku rodzinnego. W celu wypełnienia formularza E 401 niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • akt urodzenia dziecka (dzieci) lub kserokopię aktu uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument;
 • akt małżeństwa lub kserokopię aktu uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument;
 • poświadczenie zameldowania dla wszystkich członków rodziny.

E402 – Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – W celu wypełnienia formularza E 402 niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające naukę ucznia, studenta wystawione przez odpowiednią placówkę (szkołę, uczelnię wyższą) i przesyłane do instytucji właściwej.

E403 – Zaświadczenie o przyuczaniu do zawodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – W celu wypełnienia formularza E 403 niezbędne jest zaświadczenie wypełniane przez osobę, przedsiębiorstwo lub placówkę odpowiedzialną za naukę osoby przyuczanej do zawodu, potwierdzane przez instytucję odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem nauki i przesyłane do instytucji właściwej dla przyznania świadczeń rodzinnych.

E404 – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych – Formularz wypełniany przez lekarza wyznaczonego przez instytucję łącznikową w państwie zamieszkania osoby badanej, przesyłany do instytucji właściwej do przyznania świadczeń rodzinnych na wniosek tej instytucji.

E405 – Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek lub dotyczące następującego po sobie zatrudnienia w kilku państwach członkowskich w okresach między terminami, w których wypłaty są należne zgodnie z ustawodawstwem tych państw.

E406 – Zaświadczenie dotyczące postnatalnych badań medycznych.

E407 – Zaświadczenia lekarskie dla potrzeb specjalnego zasiłku rodzinnego lub zwiększonych zasiłków rodzinnych dla dzieci niepełnosprawnych.

E411 – Prośba o informacje dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny – Zaświadczenie o uprawnieniu do zasiłków rodzinnych wypełniane przez instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania członków rodziny i przesyłane do instytucji właściwej do przyznawania świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim gdzie zatrudniona jest osoba ubezpieczona, na wniosek tej instytucji. Do wypełnienia formularza E 411 niezbędne jest dostarczenie:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osób ubiegających się o świadczenie rodzinne (kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument);
 • zaświadczenia (osoby wymienionej w rubryce 2 części A formularza) potwierdzającego zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zawodowej (np. na podst. umowy cywilnoprawnej) wraz z informacją, kiedy nastąpiło zatrudnienie i jaki jest charakter umowy np. czas nieokreślony lub określony z podaniem daty końca umowy oraz stwierdzeniem czy przysługują osobie zatrudnionej świadczenia rodzinne na dzieci, w jakiej wysokości lub czy wniosek w tej sprawie złożono pracodawcy. Jeśli świadczenia nie są wypłacane należy podać przyczynę (np. przekroczenie kryterium dochodowego bądź nie złożenie wniosku), lub
 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (uwierzytelniona kserokopia aktualnego wpisu), lub
 • zaświadczenia o pobieraniu świadczenia rentowego bądź emerytalnego, lub
 • zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej wraz z informacją o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • zaświadczenia z odpowiedniej instytucji w zależności od sytuacji zawodowej ZUS, KRUS, Urząd Miejski (Referat Świadczeń Rodzinnych), MOPS, MGOPS, OPS stwierdzające czy świadczenia rodzinne na dzieci są przyznane, jeśli tak to jakie, w jakiej wysokości i na jaki okres. Jeśli nie są przyznane i wypłacane, to z jakiej przyczyny (np. przekroczenie kryterium dochodowego, nie złożenie wniosku);

Instytucją występującą z formularzem serii E 400 jest instytucja właściwa do wypłaty świadczeń w kraju zatrudnienia wnioskodawcy. Instytucja ta przesyła formularz wypełniony w części A i ostemplowany w rubryce 5 części A do instytucji właściwej w kraju zamieszkania członków rodziny wnioskodawcy.

Formularze E 401 i E 411 powinny być wydane przez instytucje właściwe Państw Członkowskich w języku urzędowym danego kraju. Formularze powinny spełniać wymogi formalne, co pozwoli stwierdzić, że zostały wystawione przez instytucję właściwą danego kraju UE lub EOG. Formularze unijne z serii E 400 składają się z „części A i B”.