Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Procedury dotyczące ubiegania się o zagraniczne świadczenia rodzinne.

1 Krok

· Aby otrzymać świadczenia rodzinne przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba aktywna zawodowo składa wniosek w zagranicznej Instytucji Właściwej w państwie zatrudnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonywanie pracy lub studiowanie za granicą.

· Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć akty urodzenia dzieci. Polskie biura ewidencji ludności, mieszczące się w poszczególnych urzędach miast oraz gmin, wydają międzynarodowe akty urodzenia dzieci. Te dokumenty nie wymagają tłumaczenia na inne języki. Wszystkie zaświadczenia niezbędne do przyznania świadczeń rodzinnych są wolne od opłat.

· Nie trzeba prosić polskich urzędów o wydanie zaświadczenia o pobranych zasiłkach w celu wywiezienia ich za granicę.

Zagraniczne urzędy wstępnie posługują się danymi, które są przedstawione we wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego.

· Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego nie wydają zainteresowanym osobom zaświadczeń o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń rodzinnych w celu ich wywiezienia za granicę, ponieważ urzędem uprawnionym do wydawania zaświadczeń instytucjom zagranicznym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Zaświadczenia mogą być przekazywane instytucjom zagranicznym wyłącznie na formularzach z serii E 400. Ośrodki pomocy społecznej wystawiają dokumenty w sprawie świadczeń rodzinnych (kopie własnych decyzji lub zaświadczenia o nieubieganiu się o świadczenia), następnie przesyłają je do ROPS i informują o tym fakcie zainteresowane osoby.

2 Krok

· Zagraniczny urząd, właściwy do przyznania świadczeń, wydaje formularze z serii E 400 lub na formularzu E 001 pyta polski urząd – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o wysokość kwot zasiłków wypłaconych w Polsce oraz o status zawodowy osoby opiekującej się dziećmi w Polsce.

Wymiana informacji pomiędzy Instytucją Właściwą państwa, gdzie wykonywana jest praca, a instytucją państwa zamieszkania pozostałych członków rodziny, odbywa się głównie na formularzach z serii E 400.

· Instytucja zagraniczna (państwa zatrudnienia) jest zobowiązana wydać odpowiednie formularze z serii E 400 (najczęściej E 401, E 405 i E 411), które są przez nią wypełnione w części A, podpisane oraz opieczętowane.

3 Krok

· Część B powyższych formularzy wypełnia i potwierdza polska instytucja właściwa – dla osób zameldowanych na terenie województwa podlaskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

· ROPS nie przyjmuje do realizacji formularzy niewypełnionych i nieopieczętowanych w części A.

· Formularzy nie należy tłumaczyć na język polski, ponieważ są one we wszystkich państwach Wspólnoty identyczne co do treści i układu graficznego. Mają one charakter zaświadczeń. ROPS przekazuje formularze bezpośrednio do właściwych instytucji zagranicznych listem poleconym. Osoby zainteresowane otrzymują wyłącznie kopie druków.

· Przy ubieganiu się o zagraniczne zasiłki zbędne jest uczestnictwo pośredników.

· Część B formularzy E 402 wypełniają polskie szkoły (uczelnie).

 

Opłaty:

osoba zainteresowana nie ponosi żadnych kosztów

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy: brak

Inne wskazówki, uwagi:

kontakt telefoniczny do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,

sekretariat: +48 85 744 72 77 e_mail: rops.swiadczenia@rops-bialystok.pl

 

Kraje objęte przepisami koordynacyjnymi:

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania,

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia, oraz Szwajcaria.

 

Ważne akty prawne:

Podstawowe akty prawne, które stanowią o zasadach koordynacji w zakresie zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej, w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:

· Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin, przemieszczających się w granicach wspólnoty (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., ze zm.),

· Rozporządzenie Rady (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 roku

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz. Urz. WE L Nr 74 z 27 marca 1972 r., ze zm.).

· Decyzja Nr 201 z dnia 15.12.2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) Nr 1408/71 i EWG Nr 574/72 (seria E 400).

 

Pomocne adresy internetowe:

Podstawowe informacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym także w zakresie świadczeń rodzinnych znajdują się na stronach internetowych:

 

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

www.mps.gov.pl > żyć i pracować w UE > pliki do pobrania:

– Świadczenia rodzinne w UE

– Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE

– Jak dostać emeryturę i rentę w UE

– Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w UE

– Świadczenia społeczne w UE w pigułce. Zasady opłacania składek

– W którym kraju jesteś ubezpieczony

– Krótki przewodnik po przepisach i instytucjach w UE

www.mps.gov.pl > żyć i pracować w UE > najczęściej zadawane pytania

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

www.wrotapodlasia.pl > polityka społeczna > świadczenia rodzinne

Do pobrania są tutaj formularze z serii E 400 w polskiej wersji językowej.

 

3. Portal prawa Unii Europejskiej:

http://eur-lex.europa.eu/pl

 

Materiały do pobrania: