Procedura postępowania pomiędzy gminą a marszałkiem  przy realizacji „Programu 500+”

Świadczenie wychowawcze podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na tej samej zasadzie co obecnie świadczenia rodzinne  a więc tryb postępowania jest analogiczny, jak w przypadku wniosków o świadczenia rodzinne.

  1. Wniosek o świadczenie wychowawcze, w tym również w przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, (a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) – składa się do organu właściwego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – do ośrodka pomocy społecznej) w miejscu zamieszkania. Przy czym należy ubiegać się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko.
  2. Organ właściwy (ośrodek pomocy społecznej), w przypadku, gdy z akt sprawy będzie wynikało, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w sprawie mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji, przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów do marszałka województwa – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, w celu jego rozpatrzenia oraz ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to na celu wyeliminowanie, zgodnie z przepisami unijnymi sytuacji, pobierania przez tą samą osobę, na to samo dziecko, podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.
  3. Marszałek województwa (ROPS) po ustaleniu (w formie postanowienia), że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:
  • wydaje decyzję o ustaleniu prawa o świadczenia wychowawczego oraz poinformuje właściwą instytucję zagraniczną o prawie (ewentualnie o braku prawa na pierwsze dziecko) do świadczenia wychowawczego
  • lub
  • uzna, że instytucja zagraniczna jest właściwa w pierwszej kolejności do rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczeń, następnie na podstawie decyzji organu zagranicznego marszałek województwa wyda decyzję o przyznaniu lub o odmowie prawa w Polsce do dodatku dyferencyjnego.

Dodatek ten nie będzie przysługiwał jeżeli kwota przyznanych na dziecko zagranicznych świadczeń  będzie wyższa niż 500,00 zł, jeśli natomiast kwota ta będzie niższa niż 500,00 zł wówczas zostanie przyznane w Polsce wyrównanie do wysokości 500,00 zł na każde dziecko.

  1. W przypadku gdy marszałek województwa ustali (w formie postanowienia), że nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwróci wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do organu (ośrodka pomocy społecznej), który dokumentację przesłał.