Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

W związku postępującym procesem starzenia się populacji oraz wynikającą z tego potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020 opracował Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Dokument ten określa cele oraz wskazuje główne kierunki interwencji możliwe do realizacji na rzecz osób starszych w województwie podlaskim w latach 2016-2020.

ROPS w Białymstoku zaprasza wszystkie osoby/podmioty/organizacje zainteresowane przedmiotową tematyką do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020.

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrota podlaskia.pl) oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl).

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia  6 czerwca 2016 r. w następujących formach:

  • osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku: Kombatantów 7, 15-110 Białystok, II piętro, p.116
  • pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok
  • elektronicznie na adres e-mail: rops@rops-bialystok.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące treści projektu Programu należy przekazać na załączonym formularzu konsultacji społecznych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach.

Materiały do pobrania:

Formularz konsultacji społecznych

Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

Diagnoza sytuacji osób starszych w województwie podlaskim