Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015

Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015″. Materiał zawiera zbiorczą informację odnośnie sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na wydatki w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, informacje o aktywności projektowo – konkursowej powiatów i gmin oraz dane na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotowy materiał stanowi także monitoring realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020. Dane zebrane ze sprawozdań gminnych i powiatowych przedstawiają stopień realizacji poszczególnych celów i kierunków działań oraz dynamikę realizacji założonych wskaźników zapisanych w Strategii. Wartości wskaźników osiągnięte w 2015 roku w zestawieniu z rokiem poprzednim prezentuje Załącznik nr 2 do raportu.

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Materiały do pobrania:

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2015

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2