SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Program Rodzina 500 PLUS

 Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

 • Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia.
 • Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, świadczenie dostaniemy po spełnieniu kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Na jaki okres jest przyznawane?

 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 1 lipca 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 • Co do zasady, okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać raz do roku.
 • Wypłatę świadczenia na wskazany przez Państwa rachunek bankowy realizuje gmina.

 

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Rodzina 500+”?

 • Wniosek o świadczenie wychowawcze, w tym również w przypadku pobytu wnioskodawcy lub członka jego rodziny w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii,– składa się do organu właściwego (ośrodka pomocy społecznej) w miejscu zamieszkania. Wykaz punktów przyjmowania wniosków w województwie podlaskim znajdziesz tutaj.
 • Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane przepisami.
 • Dane podane we wniosku będą weryfikowane przez organy właściwe prowadzące postępowanie w sprawie świadczenia.
 • W przypadku koordynacji, należy ubiegać się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko. Wynika to z procedur stosowanych pomiędzy instytucjami zagranicznymi, zgodnie z  którymi strona ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia, bądź brak uprawnień do świadczeń na ternie Polski na każde dziecko.
 • W przypadku, gdy z akt sprawy będzie wynikało, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż w sprawie mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji organ właściwy (ośrodek pomocy społecznej) przekazuje wniosek wraz  z kompletem dokumentów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku.


Koordynacja świadczenia wychowawczego w oparciu o przepisy wspólnotowe.

 • Świadczenie wychowawcze podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na tej samej zasadzie co świadczenia rodzinne w oparciu o  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.
 • Marszałek Województwa (ROPS) ustala, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczenia wychowawczego. Decyduje o tym aktywność zawodowa rodzica oraz kraj zamieszkania dziecka:
 • krajem właściwym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia wychowawczego jest kraj aktywności zawodowej;
 • gdy praca jest wykonywana w dwóch krajach decyduje miejsce zamieszkania dziecka

 

UWAGA:

 • Jeżeli wyjeżdżasz za granicę RP, pamiętaj o niezwłocznym powiadomieniu o tym organu wypłacającego świadczenie, a unikniesz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
 • Informuj o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w szczególności zmiany sytuacji zawodowej rodziców dziecka, uzyskaniu dochodu, zmian w liczbie członków rodziny, zmianie miejsca zamieszkania).
 • W przypadku, kiedy świadczenia nie są przeznaczone na utrzymanie członków rodziny, przez osobę, której powinny być udzielane, masz możliwość zwrócenia się za pośrednictwem ROPS-u o przekazywanie świadczeń z zagranicy bezpośrednio na Twoje konto.