Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 marca 2017 roku

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w  dniu 15 marca 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmikowej dotyczący podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok w województwie podlaskim.
Przedłożony podział środków PFRON będzie mieć wpływ na zwiększenie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.
Dofinansowanie robót budowlanych udogodni dostęp do obiektów służących rehabilitacji, natomiast dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej aktywizuje zawodowo osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zakłady Aktywności Zawodowej przyczynią się do pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.
Z kolei przyznane środki na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym wpłynie na częściowe zaspokojenie potrzeb z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne w naszym województwie.