Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna działa w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jako odrębna komórka organizacyjna.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji oraz nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Celem działalności Placówki jest, między innymi, zapewnienie tym dzieciom: całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, działań terapeutycznych, świadczeń zdrowotnych oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, kształcenia, wychowania.

Realizowane zadania:

 • przyjmowanie dzieci w wieku do 18 roku życia, wymagających szczególnej troski oraz specjalistycznej opieki
 • jesteśmy w stanie zapewnić całodobową opiekę 21 podopiecznym, w naszej placówce korzystać mogę z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do poziomu rozwoju wychowanka,
 • zapewnienie zakwaterowanie w placówce, wyżywienia, leczenia, zaopatrzenia w sprzęt indywidualnej potrzeby, odzież, sprzęt ortopedyczny,  rekreacyjno-zabawowy, edukacyjny,
 • naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wychowanków w uzyskaniu niezależności i samodzielności oraz dostosowaniu się do społeczeństwa jak również powrotu do rodziny
 • współpraca z rodziną dziecka, powiatowym centrum pomocy rodzinie, miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie, sądem oraz innymi instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie i dzieciom.

Nasz zespół:

 • TERAPEUTA
 • FIZJOTERAPEUTA
 • PSYCHOLOG
 • PEDAGOG
 • PIELĘGNIARKA
 • DIETETYK
 • LOGOPEDA
 • WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.