AKTUALNOŚCI

Informacja o zakończeniu działalności Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z dniem 1 stycznia 2015 r. swoją działalność kończy Obserwatorium Integracji Społecznej, które od 1 września 2009 roku funkcjonowało w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Jednostka OIS funkcjonowała w ramach projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach […] ...więcej

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II) - Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazany materiał stanowi […] ...więcej

Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego […] ...więcej

„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

Przekazujemy Państwu raport z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010–2018″.  Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (lata 2012-2013) w województwie podlaskim przez realizatorów Strategii. Zakres tematyczny monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do […] ...więcej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Przekazujemy w Państwa ręce „Strategię Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Dokument ten został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy konsultacji zespołu specjalistów podejmujących na terenie województwa podlaskiego działania w różnych obszarach polityki społecznej. Dokument Strategii wskazuje priorytetowe kierunki działań do realizacji na przestrzeni lat 2014-2020 celem ograniczania niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych […] ...więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015

Przekazujemy Państwu wyniki badania ankietowego na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015”. Opracowany materiał przedstawia diagnozę potrzeb pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Rozpoznanie potrzeb identyfikuje luki kompetencyjne w określonych zakresach oraz umożliwia wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy społecznej. […] ...więcej

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

W dniu 29 września 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania i poinformowała o celu spotkania. Następnie Pani Idalia Wyszyńska z Podlaskiego Urzędu […] ...więcej

Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety potrzeb szkoleniowych na 2015 rok. Uzyskane informacje pozwolą zidentyfikować Państwa potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wypełnioną ankietę należy […] ...więcej

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego”. Celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich. Przedmiotowy raport opracowano na podstawie analizy danych zastanych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin […] ...więcej

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej - województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”. Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu były wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów […] ...więcej

Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”. Badaniu przyświecał cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego z wykorzystaniem […] ...więcej

Konsulacje Projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia […] ...więcej

Badanie „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”

Już w lipcu br. ruszą działania pod kątem realizacji badania pn. „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”. Badanie to na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje Instytut Badawczy IPC z Wrocławia. Celem badania jest dokonanie kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnoprawnych w województwie podlaskim oraz zidentyfikowanie zasobów instytucjonalnych podejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych […] ...więcej

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego"

W dniu 9 maja 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, które zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania, ze wskazaniem nowych członków Zespołu, po czym poinformowała o celu […] ...więcej

Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie formularza OZPS – III Edycja/2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.)

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych informują, że nastąpi przesunięcie terminu umieszczenia w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wzoru Formularza OZPS – III edycja /2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.). Nowy termin umieszczenia w CAS określony został na dzień 18 marca 2014 roku. Przesunięcie terminu wynika, z następujących okoliczności: Dopracowanie […] ...więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej - III edycja/2013

Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych uprzejmie informują, że zakończone zostały prace analityczne dotyczące Formularza OZPS 2013. Korekta formularza została przygotowana na podstawie konsultacji z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, których podsumowanie nastąpiło w czerwcu 2013 r. w Białymstoku na spotkaniu roboczym z przedstawicielami Obserwatoriów Integracji Społecznej Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Informujemy, […] ...więcej

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku”

Prezentujemy Państwu wyniki badania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku”. Przedstawiony materiał jest efektem końcowym analizy wykonanej przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Raport opracowano na podstawie wyników ankiet PARPA-G1, przeprowadzonych wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru […] ...więcej

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z szóstym numerem Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na łamach czasopisma prezentujemy wyniki badań i analiz prowadzonych przez OIS  w drugiej połowie 2013 r. oraz informujemy o zorganizowanych spotkaniach, zarówno na poziomie wojewódzkim jak i krajowym. Przedstawiamy również nowe rozwiązania prawne proponowane przez Ministerstwo Pracy […] ...więcej

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

2W dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz Dyrektor ROPS wraz z kierownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej Panią Emilią Gołaszewską poinformowały o celu oraz harmonogramie spotkania. W dalszej kolejności Kierownik […] ...więcej

Raport - Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza

Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców […] ...więcej

Konferencja „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 25 października 2013 r. zorganizował konferencję pn. „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”. Konferencja była skierowana do instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i władz wojewódzkich. Celem konferencji było przedstawienie skali ubóstwa na terenie województwa podlaskiego oraz zaprezentowanie […] ...więcej

Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego - raport z badania

Z wielką przyjemnością  przekazujemy na Państwa ręce nowe opracowanie badawcze „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Publikacja zawiera charakterystykę spółdzielni socjalnych funkcjonujących na Podlasiu. Osoby zainteresowane tematyką spółdzielczości socjalnej zachęcamy do zapoznania się prezentowanym raportem. Do pobrania: RAPORT Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego Prezentacja multimedialna: PREZENTACJA […] ...więcej

Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

W dniu 8 października 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował spotkanie Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja dokumentu Strategii oraz czterech programów wojewódzkich: Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013; Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim […] ...więcej

Konferencja ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach zadania ”Wsparcie Regionalnych Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, Projekt ”Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje konferencję pn. ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego […] ...więcej

Spotkanie „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” oraz Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie

W dniach 17-20 września 2013 r. w Szczecinie i Nowym Warpnie pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” oraz Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej- OSES 2013. Spotkanie „Przedsiębiorczość społeczna na obszarach popegeerowskich” organizowane było w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze […] ...więcej

Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W związku z potrzebą określenia tematów: szkoleń, kursów, doradztwa, wizyt studyjnych oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na 2014 r. zwracamy się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy […] ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad aktualizacją dokumentu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”. Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata. Zapraszamy do udziału w pracach Zespołu […] ...więcej

Szkolenie - OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat: „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków […] ...więcej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”. Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy […] ...więcej

Szkolenie dla ROPS z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje ogólnopolskie szkolenie pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, […] ...więcej

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z piątym wydaniem Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W niniejszym numerze prezentujemy zagadnienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Białymstoku. Prezentowany materiał zawiera także informacje z przeprowadzonych wśród jednostek pomocy społecznej konsultacji zaktualizowanego formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. Polecamy również artykuł nt. wyników badania potrzeb […] ...więcej

„Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych”

Informujemy, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami prowadzi ogólnopolskie badanie nt. zasobów i potencjału  kształcenia e -learningowego pracowników socjalnych. Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przeprowadzane w terminie od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym zwracamy się […] ...więcej

Badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje przeprowadzić badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o działalności spółdzielni socjalnych oraz zdiagnozowanie obecnej kondycji ekonomicznej społecznej tych podmiotów. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego […] ...więcej

Badanie wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce

Informujemy iż, Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje ogólnopolskie badanie na temat wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności  służb społecznych w Polsce. Badanie skierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, wykonujących czynności merytoryczne (tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, koordynatora, asystenta rodziny, […] ...więcej

Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego o wypełnienie w Statystycznej Aplikacji Centralnej formularza Oceny za rok 2012 oraz przekazania go w terminie do dnia […] ...więcej

Konsultacje dotyczące formularza oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012

img_4838Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 19 marca 2013 r. zorganizował w Białystoku spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego dotyczące skorygowanego narzędzia do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) za rok 2012. W […] ...więcej

Konsultacje Formularz OZPS po zmianach dla OPS i PCPR z terenu województwa podlaskiego

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych 19 marca 2013 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Sala Kolumnowa (II piętro) organizuje konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Konsultacje dotyczą obsługi skorygowanego formularza OZPS za rok […] ...więcej

Konsultacje „Formularz OZPS po zmianach” dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

IRSS informuje, że ze względu na bardzo dużą liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach, w marcu 2013 r. planowane są dodatkowe konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, którzy nie zakwalifikowali się do udziału konsultacjach organizowanych w lutym br. w Warszawie. Proponowane przez Instytut konsultacje dotyczą  obsługi skorygowanego formularza […] ...więcej

„Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2013”. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych umożliwiło zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazało kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek […] ...więcej

Szkolenie dla pracowników ROPS „Formularz OZPS po zmianach”

W dniach 29 stycznia – 1 luty 2013r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Formularz OZPS po zmianach” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szkolenie miało […] ...więcej

Konsultacje „Formularz OZPS po zmianach” dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

IRSS informuje, że w lutym 2013 r. planowane są konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie wzakresie obsługi skorygowanego formularza OZPS. Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Instytutu lub w ośrodku w Białobrzegach – wybór miejsca uzależniony jest od liczby zgłoszeń. W pierwszej kolejności prosimy zgłaszać pracowników, którzy po raz pierwszy […] ...więcej

Raport "losy wychowanków"

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowoopracowanym raportem badawczym na temat: „Analizalosów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczychz terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania była diagnoza uwarunkowań dotyczących pieczy zastępczej prowadzonej przez placówki opiekuńczo–wychowawcze na terenie województwa podlaskiego. Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany materiał zainteresuje Państwa oraz przyczyni się do pogłębienia wiedzy w tym przedmiocie. Dokument do pobrania: ...więcej

Spotkanie FOCUSOWE nt. zjawiska bezdomności w województwie podlaskim

W dniu 11 kwietnia 2012 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej przeprowadzili wywiad grupowy FOCUS nt. problemu bezdomności w województwie podlaskim. Bezdomność jest jednym z najbardziej bolesnych problemów społecznych. Pomimo istotności tematu wiedza na temat zjawiska wciąż nie jest dostatecznie ugruntowana. W ramach porozumienia Podlaskiego Forum na rzecz Wychodzenia […] ...więcej

Szkolenie pracowników OIS nt. „Prowadzenie badań techniką CAWI”

W dniach 24-27 stycznia 2012 roku pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Prowadzenie badań techniką CAWI” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. […] ...więcej

Szkolenia z wypełniania formularzy oceny zasobów pomocy społecznej dla OPS i PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych organizuje w Białymstoku bezpłatne szkolenie, którego celem jest odpowiednie przygotowanie użytkowników aplikacji SAC do poprawnego wypełnienia formularzy oceny zasobów pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z […] ...więcej

Szkolenie dla kadr Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z zakresu stosowania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej

W dniach 28 luty – 2 marca 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach odbyło się szkolenie dotyczące użytkowania elektronicznej aplikacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS). Szkolenie dotyczyło obsługi elektronicznej aplikacji formularzy oceny zasobów pomocy społecznej w systemie SAC. Adresatami szkolenia były osoby zatrudnione w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej. Szkolenie było […] ...więcej

Konsultacje wypełniania formularzy oceny zasobów pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych zorganizował w terminie 14-16 marca 2012 r. konsultacje formularzy oceny zasobów pomocy społecznej, nowego narzędzia w pomocy społecznej opartego o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej. ...więcej

Seminarium „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej”

W dniach 23-24 kwietnia 2012 r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uczestniczyli w Seminarium pt. „Organizacja procesów badawczych w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej”, zorganizowanym przez pracowników ROPS-u z Lublina. Spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym, a uczestnikami spotkania byli pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W pierwszym dniu spotkania przedstawiciel Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie […] ...więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Logo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Logo - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Logo CAS.