Konferencja ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach zadania ”Wsparcie Regionalnych Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, Projekt ”Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje konferencję pn. ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej.”

Konferencja odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. w Hotelu Villa Tradycja przy ul. Włókienniczej 5, w godz. 1000-1530.

Celem konferencji będzie odpowiedź na pytanie jaka jest skala ubóstwa na terenie województwa podlaskiego oraz jakie czynniki wpływają na jego poziom. Prezentowane będą również dobre praktyki podejmowane na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej w kontekście Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli instytucji i organizacji pomocy społecznej do udziału w konferencji.Warunkiem uczestnictwa będzie przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na nr fax 85  744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: rops@rops-bialystok.pl do dnia 21 października 2013 r.

 karta zgloszeniowa

program konferencji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych