Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

W dniu 8 października 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował spotkanie Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja dokumentu Strategii oraz czterech programów wojewódzkich:

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013;
Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013;
Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013;
Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013.

Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała zebrane osoby, ze wskazaniem nowych członków Zespołu, po czym poinformowała o celu spotkania. W dalszej kolejności Pani Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej Emilia Gołaszewska omówiła zasady działania Zespołu na kolejne lata oraz zaprezentowała zaktualizowaną diagnozę polityki społecznej w następujących obszarach: warunki mieszkaniowe, system opieki zdrowotnej, w tym profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień, rynek pracy i bezrobocie, edukacja i poziom wykształcenia, bezpieczeństwo publiczne, zaspokajanie potrzeb kulturowych, funkcjonowanie rodzin podlaskich z osobami niepełnosprawnymi i starszymi, piecza zastępcza, ekonomia społeczna oraz system pomocy społecznej.
W kolejnej części spotkania pracowano w podzespołach roboczych. Po omówieniu przez Panią Anie Tomulewicz oraz Panią Emilię Gołaszewską zasad aktualizacji programów wojewódzkich pod kątem założeń Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej uczestnicy spotkania pracowali nad aktualizacja celów i zdań do poszczególnych programów wojewódzkich.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem pracy warsztatowej oraz ustaleniem harmonogramu kolejnych spotkań Zespołu.

Aktualizacja diagnozy WSPS (08.10.2013r.) – prezentacja multimedialna

Fotogaleria ze spotkania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych