Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

W dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz Dyrektor ROPS wraz z kierownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej Panią Emilią Gołaszewską poinformowały o celu oraz harmonogramie spotkania.

W dalszej kolejności Kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS Pani Krystyna Bobrowska – Dąbrowska zaprezentowała założenia, cele i kierunki działań  czterech programów wojewódzkich:

  • Program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018;
  • Program pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018;
  • Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018;
  • Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018.

W kolejnej części spotkania miała miejsce praca warsztatowa. Członkowie Zespołu pracowali w czterech grupach roboczych prowadzonych przez moderatorów. W trakcie spotkania dokonano weryfikacji opracowanych wcześniej celów a także wskazano kierunki działań oraz wskaźniki.

Spotkanie zakończono podsumowaniem pracy warsztatowej oraz ustaleniem harmonogramu kolejnych spotkań.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych