Szkolenia z wypełniania formularzy oceny zasobów pomocy społecznej dla OPS i PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych organizuje w Białymstoku bezpłatne szkolenie, którego celem jest odpowiednie przygotowanie użytkowników aplikacji SAC do poprawnego wypełnienia formularzy oceny zasobów pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.) wprowadzono obowiązek sporządzania przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oceny zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji społeczno-demograficznej i przedkładania odpowiednich rekomendacji radom gmin, powiatów i sejmikom wojewódzkim.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, przygotował narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej wykorzystujące elektroniczną aplikację SAC i organizuje techniczne szkolenie w tym zakresie.

 

Szkolenie jest planowane w godz. 10:00 – 15:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w terminie:

· 14 marca 2012 r. – dla kadr PCPR i OPS na prawach powiatów, sala 117 (I piętro);

· 15 marca 2012 r. – MOPS, MGOPS, GOPS (miejscowości rozpoczynające się na literę od A do J), sala 115 (I piętro);

· 16 marca 2012 r. – GOPS (miejscowości rozpoczynające się na literę od K do Z), sala 115 (I piętro).

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jednocześnie wyjaśnia, iż organizowane

w dniu 12.03.2012 r. pierwsze Seminarium PWD, dotyczyć będzie treści merytorycznych, związanych z oceną zasobów pomocy społecznej. Przedstawi je przedstawiciel Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Natomiast szkolenie w dniach 14-16 marca 2012 r. dotyczyć będzie treści praktyczno-technicznych wypełniania formularza. Przeprowadzone zostanie przez przedstawiciela Sygnity S.A. – firmy, która opracowała aplikację SAC. W związku

z powyższym prosimy o zgłoszenie na szkolenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni

w PCPR-ach i OPS-ach za wypełnienie elektronicznej aplikacji.

 

Koszty dojazdu do miejsca szkolenia pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie.

 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są

1. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) na nr faksu

85 744-71-37 lub zeskanowanej na e-mail: magdalena.kindziuk@rops-bialystok.pl do dnia 06.03.2012 r.

2. Wypełnienie formularza PEFS (Załącznik nr 2) oraz przywiezienie go na szkolenie. Każdy z uczestników szkolenia będzie poproszony o oddanie wypełnionego formularza PEFS przed wejściem na salę szkoleniową. Ostateczna lista osób uczestniczących w szkoleniu powstanie na podstawie wypełnionych formularzy PEFS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych