Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

W dniu 9 maja 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, które zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania, ze wskazaniem nowych członków Zespołu, po czym poinformowała o celu spotkania. Następnie Kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS Pani Krystyna Bobrowska – Dąbrowska przedstawiła podsumowanie prac zrealizowanych przez Zespół ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” w 2013 r. tj. wypracowanie czterech programów wojewódzkich:
1. Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018;
2. Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018;
3. Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018;
4. Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018
W dalszej kolejności Pani Anna Tomulewicz omówiła proces tworzenia Strategii, a Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej Pani Emilia Gołaszewska zaprezentowała harmonogram spotkania oraz omówiła projekt zaktualizowanego dokumentu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”, przesłanki aktualizacji i prognozę zmian w obszarach polityki społecznej objętych Strategią.
W kolejnej części spotkania pracowano w pięciu grupach roboczych prowadzonych przez moderatorów. Dokonano weryfikacji opracowanych analiz SWOT do następujących obszarów diagnozy: warunki mieszkaniowe; system opieki zdrowotnej, w tym profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień; rynek pracy i bezrobocie; edukacja i poziom wykształcenia; bezpieczeństwo publiczne; zaspokojenie potrzeb kulturowych; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; funkcjonowanie rodzin podlaskich z osobami niepełnosprawnymi i starszymi; ekonomia społeczna; system pomocy społecznej w województwie podlaskim
W następnej części spotkania Pani Emilia Gołaszewska przedstawiła obszary strategiczne, cele oraz programy wojewódzkie, poprzez które będzie realizowana nowa Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020. Następnie Pani Małgorzata Janczuk zaprezentowała zarządzenie realizacji Strategii, system monitoringu oraz omówiła wskaźniki, które będą przedmiotem monitorowania dokumentu.
Spotkanie zakończono podsumowaniem pracy warsztatowej, ustaleniem harmonogramu kolejnych spotkań oraz podziękowaniem za przybycie i wspólną pracę w grupach warsztatowych przez Zastępcę Dyrektora ROPS w Białymstoku Panią Bożenę Tomaszewską.

Fotogaleria ze spotkania:

513.1

467

81011

121314

151617

1819

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych