Konsulacje Projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian.

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Samorząd Województwa Podlaskiego zobligowany  jest do opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa.

Prace nad przygotowaniem projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Białymstoku, który realizował ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej. W przygotowaniu Strategii uczestniczyli przedstawiciele kluczowych środowisk z punktu widzenia obszaru polityki społecznej, w tym przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, rynku pracy, profilaktyki i ochrony zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, reprezentanci instytucji podejmujących działania na rzecz osób starszych, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” przeprowadzone będą w okresie od 21 lipca 2014 roku do 4 sierpnia 2014 roku w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu Strategii dostępnego:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl),
3. na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl).

Opinie i uwagi wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1. drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl,
2. drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
3. osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój 116 w godzinach pracy Urzędu.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed dniem 21 lipca 2014 roku i po dniu 4 sierpnia 2014 roku, jak również niepodpisane lub przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym nie będą uwzględniane.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl) oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Materiały do pobrania:

Projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Zaproszenie

Formularz Konsultacji Społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych