Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”. Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu były wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W raporcie ujęto informacje dotyczące m.in.: instytucji, z którymi w 2013 roku współpracowały badane jednostki, problemów społecznych, które najczęściej były wspólnie rozwiązywane, form współpracy oraz czynników mających wpływ na zakres prowadzonego współdziałania. Niniejsze badanie przeprowadzono w każdym z województw. Na podstawie uzyskanych danych w ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” opracowany zostanie raport ogólnopolski o przedmiotowej tematyce.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych