Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety potrzeb szkoleniowych na 2015 rok.
Uzyskane informacje pozwolą zidentyfikować Państwa potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wypełnioną ankietę należy przekazać w formie pisemnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, elektronicznej na adres e mail: rops@rops-bialystok.pl lub przesłać faksem: 85 744-71-37 w terminie do dnia 30 września 2014 r.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 742-06-94.

W załączeniu:

Ankieta

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych