Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego jako instrumentu aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Niniejszy raport opracowano na podstawie trzech technik badawczych: analizy danych zastanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz panelu eksperckiego. Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem zapraszamy do lektury.

Raport: Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych