Informacja o zakończeniu działalności Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z dniem 1 stycznia 2015 r. swoją działalność kończy Obserwatorium Integracji Społecznej, które od 1 września 2009 roku funkcjonowało w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Jednostka OIS funkcjonowała w ramach projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obserwatorium pełniło rolę komórki analityczno – badawczej. Jej zadaniem była identyfikacja regionalnych problemów społecznych w województwie podlaskim poprzez m. in. prowadzenie badań i analiz, promocję i popularyzację wyników badań nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, monitoring realizacji wojewódzkiej strategii polityki społecznej, aktualizację bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej, upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej itp.

Informujemy, iż realizacja zadań dotyczących diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie będzie kontynuowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W związku z powyższym Zespół Obserwatorium pragnie podziękować wszystkim instytucjom i organizacjom za dotychczasową współpracę podczas realizacji założeń Projektu, za wymianę doświadczeń oraz wspólną realizację przedsięwzięć. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu zawodowym.

 

Zespół

Obserwatorium Integracji Społecznej

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych