Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2011 rok

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok służy szacowaniu kondycji pomocy społecznej w naszym województwie. Dane uzyskane w drodze badania ankietowego, a także szczegółowa analiza zebranego materiału stanowią cenne źródło dla planowania alokacji środków pieniężnych do realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej.

Badanie pokazuje stopień realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowanie dostarcza także informacji nt. potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez instytucje pomocy społecznej naszego regionu do realizacji w projekcie systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Badanie dotyczyło 132 jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Wyniki przeprowadzonego badania oraz wnioski zawiera raport, który przedstawiamy Państwu w załączeniu.

Materiały do pobrania:

Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na 2011 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych