Badania i analizy

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II) - Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazany materiał stanowi […] ...więcej

Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego […] ...więcej

„Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

Przekazujemy Państwu raport z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010–2018″.  Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (lata 2012-2013) w województwie podlaskim przez realizatorów Strategii. Zakres tematyczny monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do […] ...więcej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

Przekazujemy w Państwa ręce „Strategię Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Dokument ten został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy konsultacji zespołu specjalistów podejmujących na terenie województwa podlaskiego działania w różnych obszarach polityki społecznej. Dokument Strategii wskazuje priorytetowe kierunki działań do realizacji na przestrzeni lat 2014-2020 celem ograniczania niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych […] ...więcej

Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015

Przekazujemy Państwu wyniki badania ankietowego na temat: „Analiza potrzeb szkoleniowych na rok 2015”. Opracowany materiał przedstawia diagnozę potrzeb pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Rozpoznanie potrzeb identyfikuje luki kompetencyjne w określonych zakresach oraz umożliwia wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy społecznej. […] ...więcej

Starsze wpisy »
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Logo - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Logo - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Logo CAS.