Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”.
Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy społecznej i wsparcia oraz potrzebach finansowych na zwiększenie zasobów instytucjonalnych gmin i powiatów. Raport prezentuje ponadto dane o kadrze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o kosztach zasobów instytucjonalnych, środkach finansowych na wydatki  pomocy społecznej itp.

Osoby zainteresowane przedmiotowa tematyką zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych