Szkolenie – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat: „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami spotkania byli pracownicy Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z 13 województw Polski. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych oraz firmy Sygnity.

Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz merytoryczne i techniczne aspekty jego wdrażania w kolejnych latach. Zebranych na spotkaniu gości powitali Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Jako pierwszy głos zabrał Pan Sergo Kuruliszwili – Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, który mówił o roli i znaczeniu ujednoliconego narzędzia OZPS, a także o dalszych pracach nad jego modyfikacją i ulepszaniem. Następnie Pani Dorota Gierej – Naczelnik Wydziału Statystyki Analiz i Budżetu MPiPS zaprezentowała zmiany ustawowe w obszarze pomocy społecznej oraz omówiła wpływ tych zmian na formularz OZPS.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli również możliwość poznania specyfiki funkcjonowania dwóch placówek pomocy społecznej prowadzonych na terenie miasta Białystok tj. dwóch  Centrów Integracji Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom” przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”.

W drugim dniu spotkania uczestnicy pracowali wspólnie nad korektą narzędzia OZPS i reguł walidacyjnych. Praca miała charakter warsztatowy, który moderował Pan Andrzej Trzeciecki – Specjalista ds. projektów i zatrudnienia socjalnego Działu Badawczego IRSS w Warszawie. Swoje uwagi do narzędzia wnieśli również przedstawiciele OPS i PCPR z terenu województwa podlaskiego. W dalszej kolejności pod kierunkiem Pana Zbigniewa Mrozika z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Panów Piotra Swatowskiego oraz Piotra Sadkiewicza – przedstawicieli firmy Sygnity dokonano modyfikacji narzędzia OZPS i wypracowano rekomendacje w zakresie obsługi technicznej formularza.

Ostatniego dnia przedstawiciele Obserwatorium Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentowali wyniki badania „Analiza programu prac społecznie użytecznych”. Spotkanie zakończono panelem dyskusyjnym nt. badań i analiz z zakresu polityki społecznej realizowanych na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z IRSS bardzo dziękują za zainteresowanie i uczestnictwo w organizowanym wydarzeniu. Wyrażamy przekonanie, iż to spotkanie stanie się impulsem do dalszych prac nad narzędziem, a wypracowane wnioski posłużą udoskonalaniu formularza OZPS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych