Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad aktualizacją dokumentu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”. Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata.

Zapraszamy do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze polityki społecznej w województwie podlaskim, tj.: pomocy i integracji społecznej, edukacji, bezpieczeństwa, rynku pracy, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym: profilaktyki i leczenia uzależnień, ubóstwa, bezdomności, ekonomii społecznej, wsparcia rodziny, działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób  starszych, dzieci i młodzież, osób niepełnosprawnych itp.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

  1. Analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności województwa podlaskiego w odniesieniu do zapisów programów i Strategii w zakresie polityki społecznej,
  2. Weryfikacja celów i obszarów wsparcia pod kątem ich zgodności z aktualną sytuacją społeczno –  gospodarczą regionu oraz obowiązującą Strategią Rozwoju Województwa,
  3. Przygotowanie projektu dokumentu „Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”,
  4. Opracowanie i analiza materiału z monitoringu, wsparcie w przygotowaniu badań monitoringowych,
  5. Udział w opracowaniu i opiniowaniu planu działania, harmonogramu realizacji i programów rocznych realizacji Strategii.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego upływa z dn. 6 września 2013 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji/podmiotu) należy przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok lub elektronicznie na adres:  rops@rops-bialystok.pl.

Formularz Zgłoszeniowy

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Urszula Pławska, nr tel.: 85 742 06 94.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych