O projekcie:

Z dniem 1 września 2009 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku celem efektywnego diagnozowania potrzeb społecznych rozpoczęło swoją działalność Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS) w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013. Powstanie Obserwatorium jest odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.

 

Cele:

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim. Obserwatorium Integracji Społecznej ma na celu uruchomienie kompleksowej bazy aktualnych danych zawierających informacje dotyczące problemów społecznych. Powstałe w wyniku badań i analiz opracowania i raporty posłużą jako narzędzie wspierające instytucje działające w sferze polityki i integracji społecznej. Funkcjonowanie OIS zapewni dostęp do zintegrowanych informacji wspomagających planowanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych występujących w regionie.

 

Zadania:

  • Prowadzenie badań, monitoringu i analiz dotyczących zjawisk społecznych na terenie województwa podlaskiego;
  • Promocja i popularyzacja wyników przeprowadzanych badań dotyczących problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych;
  • Aktualizacja i monitorowanie realizacji wojewódzkiej strategii oraz programów w zakresie polityki społecznej;
  • Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
  • Identyfikowanie potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie;
  • Organizowanie szkoleń i seminariów w zakresie wybranych elementów polityki społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • Stworzenie i aktualizacja bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej;
  • Upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
  • Wydawanie Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej w wersji papierowej i elektronicznej.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych