Inne

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II) - Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazany materiał stanowi […] ...więcej

Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego […] ...więcej

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego”. Celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich. Przedmiotowy raport opracowano na podstawie analizy danych zastanych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin […] ...więcej

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej - województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”. Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu były wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów […] ...więcej

Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskie

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”. Badaniu przyświecał cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego z wykorzystaniem […] ...więcej

Starsze wpisy »
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wrota Podlasia
Instytut Rozwoju Służb Społecznych