Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ośrodku adopcyjnym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


 

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie zorganizowania i prowadzenia ośrodka adopcyjnego. Zadanie to w województwie podlaskim zostało przekazane do realizacji Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku utworzony został odrębny dział – Ośrodek Adopcyjny, mający siedzibę w Białymstoku oraz w Łomży jako zamiejscowe stanowiska do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek został również wyznaczony do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa podlaskiego  oczekujących na przysposobienie.

Kadrę Ośrodka stanowią pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procedur adopcyjnych i pracy z rodzinami zastępczymi, dla których priorytetem i nadrzędnym celem działania jest dobro dziecka. Dane teleadresowe Ośrodka dostępne są w zakładce Kontakt.


Z listów rodziców:

zlistow