Podlaska Sieć Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego

W 2019 roku w trakcie spotkań roboczych ROPS i OWES w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, podjęto inicjatywę o formalnym zawiązaniu Podlaskiej Sieci Współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej woj. podlaskiego.

W wyniku podjętych prac w dniu 24 października 2019 roku podpisano Porozumienie o Współpracy w ramach Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES. Zobowiązanie współpracy zadeklarowały: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w subregionie bielskim”, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Rozwój Ekonomii Społecznej w Łomży i Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Celem głównym funkcjonowania sieci jest wszechstronny i dynamiczny rozwój regionu w obszarze ekonomii społecznej, wymiana informacji i doświadczeń oraz zapewnienie dodatkowych form wsparcia.

Załącznik: