Raport badawczy „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem głównym badania było kompleksowe zdiagnozowanie kondycji sektora ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem.

Raport z badania „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim”