Raport badawczy „kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Przekazujemy Państwu nowoopracowany raport badawczy pn. „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Głównym celem badania była identyfikacja kluczowych sfer rozwojowych istotnych dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Badanie składało się z dwóch części. Pierwszym etapem było opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej w zakresie ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego, w tym także w podziale na cztery subregiony. Diagnozę wykonano przy pomocy analizy danych zastanych. Drugim etapem była realizacja badań fokusowych. Zostały one przeprowadzone z przedstawicielami różnych instytucji z obszaru ekonomii społecznej, aktywnie działających w poszczególnych subregionach województwa podlaskiego.

Osoby zainteresowane wynikami niniejszego badania zapraszamy do lektury załączonego materiału.

Materiały do pobrania:
Raport badawczy „Kluczowe sfery rozwoju dla ekonomii społecznej w województwie podlaskim”