Ekspertyza – identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim

Przekazujemy Państwu ekspertyzę „Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Jej głównym celem było zdiagnozowanie problemów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez wskazanie barier oraz potencjałów: społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych w powiecie sejneńskim. Ekspertyzę opracowano na podstawie dwóch metod badawczych: analizy danych zastanych oraz na podstawie informacji uzyskanych ze spotkania warsztatowego z kluczowymi interesariuszami z terenu powiatu sejneńskiego.

Osoby zainteresowane wynikami przeprowadzonej ekspertyzy zapraszamy do lektury.

Materiały do pobrania:
Ekspertyza – Identyfikacja barier oraz możliwości rozwoju ekonomii społecznej w powiecie sejneńskim