Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku

Informujemy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań:

1) opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej,

2) wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania, bezdomność, przemoc w rodzinie,

3) realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego,

4) współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki,

5) wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną,

6) realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

7) integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym,

8) aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych,

9) realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka.

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategoriach:

1) indywidualnej – pracownikom socjalnym,

2) zespołowej – dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych

podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Wnioski (w załączeniu) wraz z wymaganą dokumentacją należy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

a) przesłać pocztą na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok lub

b) złożyć w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6 poprzez doręczenie korespondencji do wystawionej skrzynki w łączniku przy holu w wejściu głównym do urzędu.

Przypominamy, aby wnioskodawcy przekazali osobom, dla których nagroda będzie wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (w załączeniu).

Informacje w sprawie nagród specjalnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej są dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/informacje-dla-jednostek-podleglych

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim do pracowników socjalnych, dlatego też uprzejmie proszę o szczególne zwrócenie uwagi, aby wnioski dotyczyły tej grupy zawodowej.

 

Do pobrania: