Wykaz dokumentów

Kandydaci do przysposobienia (adopcji) dziecka powinni dostarczyć do Ośrodka Adopcyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku następujące dokumenty:

  • podanie na adres Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka wraz określeniem wieku i płci dziecka oraz motywacji do przysposobienia; należy podać również dane kontaktowe numer telefonu i adres poczty elektronicznej – podanie wnoszone przez małżeństwo powinno być podpisane przez obojga małżonków,
  • życiorysy obojga małżonków,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • zaświadczenie o wysokości zarobków lub inny dokument  potwierdzający uzyskiwany dochód,
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procedurą przysposobienia dziecka.
Przejdź do treści