Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
• Streetworking w środowisku osób bezdomnych

1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
• usługi streetworkingu
• organizacji usługi streetworkingu
• zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.

Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń:

− w Białymstoku, w terminach: 12 – 14.03 oraz 19 – 21.03.2014;
− w Lublinie, w terminach: 02 – 04.04 oraz 09 – 11.04.2014;
− w Łodzi, w terminach: 14 – 16.04 oraz 23 – 25.04.2014.

Prowadzący:

Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie się odbywać od dnia 10 lutego, przy użyciu formularza_zgloszeniowego zamieszczonego na stronie www.monar.org. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie niniejszego formularza w terminie do 28 lutego 2014 r. do godziny 12:00 – decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie (skan podpisanego zgłoszenia)  prosimy przesyłać drogą mailową na adres m.prusiecka@monar.org

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.

Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Osoba do kontaktu:

Marzena Prusiecka
tel.: 502 636 470
e-mail: m.prusiecka@monar.org
Więcej informacji na stronie: www.monar.org

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:

formularz_zgloszenia