Konkursy 2016 roku

Informujemy, iż Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o wprowadzeniu elektronicznego systemu obsługi otwartych konkursów ofert zlecanych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W tym celu została zakupiona licencja systemu pod nazwą www.WITKAC.pl. System realizuje usługę e-administracji (cyfrowy urząd), która polega na zastąpieniu procedur papierowych nowoczesnymi narzędziami elektronicznymi. Aplikacje internetowe usprawnią dotychczasową procedurę zlecania zadań organizacjom pozarządowym, która składa się z wielu etapów m. in.: naboru ofert, oceny ofert przez komisje konkursowe, podpisywaniu umów dotacyjnych, sprawozdawczości i archiwizacji.

System Witkac.pl spełnia oczekiwania organizacji aplikujących w konkursach samorządu – generator ofert pomaga w uniknięciu błędów formalnych, zapewnia szybkie zarejestrowanie danych organizacji i przede wszystkim daje możliwość przesłania oferty bez konieczności wychodzenia z domu, czy biura. Natomiast dla urzędu pozwala na usprawnienie procedur, sprawny kontakt z wnioskodawcami, szybsze załatwienie spraw.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku wszystkie konkursy ogłaszane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku będą obsługiwane w systemie witkac.pl.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok (II piętro – pokój 116) lub przesłanie pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego) wersji papierowej „potwierdzenia złożenia oferty”, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi w ogłoszeniach konkursowych.

Ogłoszenia

Konkursy w sferze pomocy społecznej

Konkursy w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 r. w sferze pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym stanowi Załącznik Nr 2 „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” (link)