Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskich na lata 2016 – 2021”

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 31.03.2014 Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”.

Zapraszamy wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 – 2021”, które odbędą się w okresie od 04.02.2016 – 23.02.2016 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Treść projektu Programu dostępna będzie w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrota podlaskia.pl
  • stronie internetowej Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku rops-bialystok.pl

Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Państwa opinie pozwolą nam na uformowanie ostatecznej treści Programu. Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz Konsultacji Społecznych

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 – 2021