Krzywdzenie dzieci

CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka to wybrane informacje nt. warunków/ sytuacji/sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dzieci w danej rodzinie. Analizuje się i ocenia czynniki leżące po stronie samego dziecka, rodziców i rodziny jako całości.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ DZIECKA:

 • niepełnosprawność fizyczna lub\ i psychiczna
 • przewlekła choroba
 • specyficzne zachowania dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze spaniem, trudności z jedzeniem etc.)
 • deficyty rozwojowe (problemy z nauką)
 • dziecko z poprzedniego związku (nieakceptowane przez drugiego partnera)
 • wcześniactwo, pochodzenie z ciąży mnogiej, dzieci bliźniacze
 • dziecko odseparowane od matki tuż po urodzeniu
 • dziecko niespełniające oczekiwań rodziców (np. co do płci)
 • dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka

 
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ RODZICA:

 • wczesne lub późne rodzicielstwo
 • znaczna różnica wieku między matką a ojcem (powyżej 8 lat)
 • niechciana ciąża, krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi porodami
 • poród bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka
 • depresja poporodowa
 • aktualnie niesatysfakcjonujący związek z partnerem
 • doświadczanie krzywdzenia w obecnym związku
 • krzywdzenie w historii poprzednich związków
 • doświadczanie krzywdzenia w dzieciństwie
 • upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości
 • niepełnosprawność fizyczna
 • przewlekła choroba
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, lekarstw etc.
 • prostytuowanie się

 
CZYNNIKI RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA RODZINY:

 • struktura rodziny: rodzina rozbita, wielodzietna, zastępcza, adopcyjna
 • samotne rodzicielstwo
 • rodzina niepełna czasowo (np. z powodu wyjazdów rodziców za granicę)
 • posiadanie dzieci z różnych związków
 • związek nieformalny
 • małżeństwo mieszane etnicznie
 • przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie
 • zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny (np. pełnienie przez dzieci ról dorosłych)
 • niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa (np. trudne warunki mieszkaniowe – sanitarne, techniczne, zbyt duża liczba członków rodziny w jednym mieszkaniu/domu, bezrobocie etc.)
 • rodzina wyizolowana społecznie
 • długotrwałe konflikty w pożyciu małżeńskim
 • uprzednia karalność, pozostawanie w zainteresowaniu sądu/Policji
 • pobyty w placówkach interwencyjnych.

 
ZESPÓŁ DZIECKA POTRZĄSANEGO

Gwałtowne potrząsanie niemowlęciem bądź małym dzieckiem może doprowadzić do poważnych urazów w obrębie mózgu. Dzieje się tak ponieważ mięśnie szyjne niemowląt nie są dobrze rozwinięte, co w wyniku potrząsania lub uderzenia powoduje niekontrolowane przemieszczanie się mózgu dziecka w obrębie delikatnej struktury czaszki. To z kolei może skutkować pęknięciami naczyń krwionośnych, uszkodzeniem tkanek mózgu oraz urazami czaszki. Czynniki, które w sposób szczególny predysponują dziecko do powyżej opisanych urazów to: nieproporcjonalnie duża główka, w porównaniu do reszty ciała, słabe mięśnie szyjne, nie zarośnięte ciemiączko, rozległa przestrzeń podpajęczynówkowa oraz duża zawartość wody w strukturach mózgu. Bezpośrednim następstwem potrząsania dziecka jest fakt, że staje się ono ospałe i spokojniejsze, często nie wykazując początkowo żadnych poważnych objawów, co może uświadczyć rodzica w przekonaniu, że potrząsanie jest skuteczną metodą na uspokojenie niemowlęcia. Pierwszymi objawami syndromu dziecka potrząsanego mogą być:

 • ospałość
 • drażliwość
 • wymioty
 • słaby odruch ssania
 • niezdolność podnoszenia główki
 • brak uśmiechu i gaworzenia
 • niezdolność skupienia wzroku na poruszającym się punkcie, itp.

Chwytanie za tułów i ramiona oraz potrząsanie niemowlęciem bądź małym dzieckiem może w konsekwencji doprowadzić do szeregu nieodwracalnych uszkodzeń i urazów, które będą skutkować przez całe życie, są to m.in.:

 • częściowa lub całkowita ślepota
 • utrata słuchu
 • opóźnienie w rozwoju,
 • upośledzenia umysłowe,
 • „gapowatość”,
 • trudności w mowie i uczeniu się,
 • nawet stan wegetacji.

Potrząsanie małym dzieckiem lub niemowlęciem może mieć poważne skutki dla jego zdrowia, a nawet życia!

Szacuje się, że 20% niemowląt dotkniętych syndromem dziecka potrząsanego, umiera w przeciągu kilku dni po urazie. Natomiast większość pozostających przy życiu dzieci jest dotknięta upośledzeniami o różnym stopniu nasilenia. [1]


[1] Roszkowska, M., (2009),  Zespół dziecka potrząsanego, „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”
Nr 19 (2007) Wczesna profilaktyka krzywdzenia dzieci.