Wizyta studyjna w województwie dolnośląskim

W dniach 10-13 czerwca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego. Tematem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej. Podczas wyjazdu 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego miało okazję poznać następujące organizacje:

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 – Podstawowym zadaniem jest wspieranie i wszechstronna pomoc świadczona wrocławskim organizacjom pozarządowym w początkowym okresie ich rozwoju. SEKTOR 3 to także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy środowiska wrocławskich NGO, debat obywatelskich, konsultacji społecznych i spotkań z przedstawicielami administracji publicznej w sprawach istotnych dla środowiska pozarządowego.

 

“Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – Tratwa” – W trakcie spotkania we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych uczestnicy wizyty studyjnej zostali zaproszeni do sąsiadującego Stowarzyszenia o nazwie “Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – Tratwa”. Stowarzyszenie ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Prowadzi liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzy i wspiera współpracę międzynarodową w sferze socjalnej, a także niesie pomoc humanitarną, promuje działalność charytatywną oraz wspomaga osoby i rodziny poszkodowane wskutek katastrof i kataklizmów.

 Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu – Ośrodek prowadzony jest przez trzy organizacje: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Misją FRES jest rozwój potencjału Człowieka na rzecz jego niezależności ekonomicznej i społecznej. Realizując misję Fundacja prowadzi szereg przedsięwzięć, samodzielnie lub z partnerami publicznymi i niepublicznymi. Dotychczas realizowane projekty dotyczyły w szczególności promocji Ekonomii Społecznej oraz inicjowania, tworzenia i w dalszej konsekwencji wspierania zbudowanych spółdzielni socjalnych. Fundacja bezpośrednio wsparła utworzenie i rozwój 22 spółdzielni na Dolnym Śląsku oraz 15 poza województwem. Aktywność Fundacji jest skierowana również na sferę pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym powstających i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz ich rzecznictwo.

Działania Fundacji obejmują szkolenia, seminaria, konferencje, doradztwo, wsparcie dotacyjne, pożyczkowe, wyróżnianie i nagradzanie przedsiębiorstw, produktów oraz instytucji sprzyjających ich rozwojowi, promocję w mediach.

„Stowarzyszenie Wolimierz” – Spotkanie moderowane z przedstawicielem dotyczące rozwoju terenów wiejskich w oparciu o zasady ekonomii społecznej na przykładzie wsi Wolimierz. Wolimierz został wyróżniony w 2013 roku nagrodą specjalną przyznawaną przez Urząd Marszałkowski w konkursie Odnowy Wsi Dolnośląskiej, za zachowanie ładu przestrzennego, kulturowego i aktywność społeczną. Pan moderator wyjaśnił ideę ekonomii społecznej oraz przekazał podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą.

Spółdzielnia Socjalna „PANATO” – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „PANATO” jest podmiotem ekonomii społecznej, powołanym do życia w kwietniu 2012 r. przez grupę twórczych i zdeterminowanych ludzi, którzy postanowili samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, rękodzielnicy, artyści oraz specjaliści od marketingu i promocji. Wspólnymi siłami dążą do tego, aby pracować w swoich zawodach, nie poddają się marazmowi, wszechobecnemu kryzysowi
i bylejakości. Jedna z założycielek opowiedziała o zaletach i zagrożeniach płynących
z prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Spółdzielnia Socjalna „DAKINI” – Spółdzielnia prowadzi restaurację pod nazwą „Dobra Karma” w centrum Wrocławia. Została założona w 2013 roku przez pięć osób fizycznych. Restauracja serwuje zdrowe, sezonowe jedzenie, bez polepszaczy i konserwantów, wyjątkowe wina, lokalne piwa i wyśmienitą kawę. Założyciele m. in. opowiedzieli o drodze jaką przebyli przy powoływaniu spółdzielni oraz wsparcie jakie dostają od instytucji wspierających podmioty ekonomii społecznej.

IMG_0627 IMG_0630 IMG_0645 IMG_0646 IMG_0657 IMG_0666IMG_0662  IMG_0664