Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

ABC Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokim terminem odnoszącym się do wielu sfer życia społecznego. Współcześnie nie stosuje się jednolitej definicji ekonomii społecznej, a termin ten stosowany jest zamiennie z takim określeniami jak gospodarka społeczna czy przedsiębiorczość społeczna.

Najprościej ujmując ekonomia społeczna to taki sektor gospodarki, w którym podejmowane przedsięwzięcia zorientowane są na użyteczność społeczną a wypracowana nadwyżka służy realizacji celów społecznych.

Ekonomia społeczna oznacza zwykle działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego, prowadzoną przez organizacje, w których dominuje prymat celów społecznych nad zyskiem. Ich celem jest rozwiązywanie tych problemów społecznych, których pojedynczo nie jest w stanie rozwiązać ani sektor gospodarki rynkowej, ani instytucje administracji publicznej.

Z ekonomią społeczną łączy się ściśle termin przedsiębiorstwa społecznego, będący rdzeniem tego sektora.

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się taki podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w którym przy wykorzystaniu instrumentów rynkowych realizowane są cele społeczne, a wypracowane zyski nie są dzielone pomiędzy ich członków lecz reinwestowane w te cele lub we wspólnotę.

Europejska sieć badawcza EMES opracowała kryteria, którymi powinny charakteryzować się przedsięwzięcia wpisujące się w ekonomię społeczną:

Kryteria ekonomiczne:

  • względnie ciągła działalność w zakresie produkcji dóbr i/ lub usług,
  • autonomia i suwerenność w stosunku do instytucji publicznych,
  • podejmowanie ryzyka ekonomicznego,
  • zatrudnienie płatnego personelu (chociażby nielicznego),

Kryteria społeczne:

  • wyraźna orientacja na cele społeczne,
  • oddolny, obywatelski charakter,
  • demokratyczny system zarządzania,
  • partycypacyjna natura, wyrażająca się we włączeniu w zarządzanie przedsiębiorstwem jego środowiska społecznego,
  • ograniczona dystrybucja zysków.

Ekonomia społeczna może pełnić wiele funkcji, najważniejszą z nich jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ekonomia społeczna może jednak przynosić inne korzyści, nie tylko dla osób dotkniętych marginalizacją, ale także całym społecznościom lokalnym, przyczyniając się do rozwoju społeczno – gospodarczego.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Subregiony Ekonomii Społecznej