Podlaska Sieć Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej – podlaska sieć współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Podczas spotkania sieciującego WTZ i ZAZ została formalnie zawiązana Podlaska Sieć Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej,  w związku z czym podpisano porozumienie. Zobowiązanie współpracy zadeklarowały następujące instytucje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,  przedstawiciele czterech Warsztatów Terapii Zajęciowej i jeden Zakład Aktywności Zawodowej z województwa podlaskiego. Celem głównym funkcjonowania sieci jest zapewnienie dodatkowych form wsparcia wynikających z potrzeb wskazanych przez podlaskie podmioty WTZ i ZAZ. Sieć ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Przystąpienie do Sieci podmiotu WTZ i ZAZ w charakterze nowego członka Sieci następuje poprzez:

  1. Wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego przystąpienia do Sieci, oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w celu jego weryfikacji;
  2. Akceptację treści niniejszego Porozumienia oraz obowiązujących zasad funkcjonowania Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ zawartych w innych dokumentach formalnych wypracowanych w trakcie jej działania m.in. w Regulaminach;
  3. Pozytywną weryfikację przez Organizatora kandydatury danego podmiotu WTZ i ZAZ na podstawie Formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu przekazujemy porozumienie oraz formularz zgłoszeniowy. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 85 744 72 72 w. 300.

Zapraszamy do przystąpienia do Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej.

Załączniki: