Koronawirus Informacje i zalecenia

Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej które rozszerzyły swój zakres działalności o usługi mające na celu walkę z COVID-19.


W związku z pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W województwie podlaskim znajdują się 74 przedsiębiorstwa społeczne o różnym profilu działalności m. in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, transportowe, szkoleniowe itd. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadził diagnozę wśród PES, z której wynika, iż część przedsiębiorstw rozszerzyła swój […] Czytaj całość


Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ


  Organizacje pozarządowe wobec pandemii RAPORT Z BADAŃ Czytaj całość


Zalecenia dla uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań oraz innych działań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2


Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́  z uczestników lub pracowników szkolenia/warsztatów/spotkania zakażenia koronawirusem. (załącznik nr 1) Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/warsztatów/spotkania, innego działania lub dniu poprzedzającym, powinien na nie nie przychodzić, pozostać w domu, postępować […] Czytaj całość


Zasady udziału w działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.


Poniższy zbiór zasad został opracowany w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa w związku z organizowaniem działań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, […] Czytaj całość