Podlaska Sieć Współpracy

W dniu 29 maja 2018 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Podczas spotkania została podjęta inicjatywa o formalnym zawiązaniu Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, w związku z czym w dniu 10 lipca 2018 roku podpisano porozumienie. Zobowiązanie współpracy zadeklarowały następujące instytucje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Dla Rozwoju w Suwałkach, Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Centrum Integracji Społecznej w Augustowie, Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach. Celem głównym funkcjonowania sieci jest zapewnienie dodatkowych form wsparcia wynikających z potrzeb wskazanych przez podlaskie podmioty CIS i KIS. Sieć ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Przystąpienie do Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS w charakterze nowego członka Sieci następuje poprzez:

  1. Wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego przystąpienia do Sieci oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w celu jego weryfikacji;
  2. Akceptację treści niniejszego Porozumienia oraz obowiązujących zasad funkcjonowania Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS zawartych w innych dokumentach formalnych wypracowanych w trakcie jej działania m.in. w Regulaminach;
  3. Pozytywną weryfikację przez Organizatora kandydatury danego podmiotu na podstawie Formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu przekazujemy porozumienie oraz formularz zgłoszeniowy. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Bożena Sury, tel. 85 744 72 75.

Zapraszamy do przystąpienia do Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS.

 Załączniki do pobrania:

Porozumienie

Formularz zgłoszeniowy