Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 1 kwietnia 2016 roku rozpoczął realizacje projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Głównym celem projektu ROPS jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Cel ten będzie realizowany poprzez kompleksowe działania warunkujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie. W szczególności są to działania inicjujące tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, jak również budujące dogodne warunki rozwoju obszaru ekonomii społecznej, w tym tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu pozakonkursowego ROPS dotyczącego koordynowania i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie planowane są do realizacji następujące zadania:

 1. Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowanie PES i OWES.
 2. Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej.
 3. Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej- zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie.
 4. Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej.

Kluczowe rezultaty realizacji projektu to:

 • pobudzenie rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. podlaskim, w szczególności poprzez powstanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie, jako ważnego czynnika aktywizacji osób w trudnej sytuacji  życiowej,
 • stworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i PES działających na terenie województwa podlaskiego, celem podniesienia ich kondycji, rozwoju i  wzmocnienia  PES  jako partnera  sektora samorządowego  w realizacji usług społecznych,
 • wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez wzrost kompetencji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania podmiotów  ekonomii społecznej, w tym podmiotów  o charakterze  reintegracyjnym,
 • wdrażanie rekomendacji wynikających z bieżącego monitorowania sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie,
 • wprowadzenie do dokumentów strategicznych na poziomie gminy/ powiatu zapisów dotyczących ekonomii społecznej.

Beneficjenci Ostateczni Projektu:

 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty ekonomii społecznej i ich kadry zarządzające, pracownicy oraz członkowie,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),
 • przedstawiciele sfery nauki i biznesu,
 • media lokalne i regionalne.

W ramach projektu realizowane będą Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej, których głównym celem jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego wśród mieszkańców regionu. Jednym z założeń Projektu jest inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES)  poprzez spotkania i wizyty studyjne, wymianę informacji, dobre praktyki oraz doradztwo. Kluczową kwestią jest kooperacja Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i PES.

Kolejnym elementem realizowanego Projektu jest gromadzenie i aktualizowanie danych dotyczących obszaru ekonomii społecznej, prowadzenie badań w przedmiotowym obszarze oraz przygotowywanie raportów z monitoringu „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2013-2020.” W ramach Projektu odbywać się również będą spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – komórki doradczej oraz opiniującej.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie będą dostępne na stronie internetowej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl oraz w siedzibie realizatora projektu. Wszelkie pytania prosimy kierować drogą e-mailowa: projektes@rops-bialystok.pl i telefonicznie do Zespołu projektowego tel. 85 744- 72- 72 wew. 300.

Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Subregiony Ekonomii Społecznej