Specjalistyczne doradztwo

Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa w obszarze zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych, tj. stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, m.in:

 • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp,
 • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych,
 • podstawy prawne klauzul społecznych i rodzaje klauzul społecznych,
 • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w klauzulach społecznych,
 • klauzule społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu,
 • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych: jak ocenić efekty stosowania klauzul,
 • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi,
 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. klauzul społecznych do dokumentacji przetargowej.

Usługa doradcza  świadczona jest mobilne przez doradcę w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego, a także w siedzibie ROPS poprzez kontakt osobisty z doradcą, a także udzielanie odpowiedzi i opinie udzielane mailowo czy telefonicznie  na pytania czy wątpliwości zgłaszane przez Beneficjentów Ostatecznych.

Doradztwo z zakresu zamówień publicznych będzie prowadził Pan Andrzej Wiśniewski.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75  lub e-mail: projektes@rops-bialystok.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

 

Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradztwa z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzeniem specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. wprowadzanie do dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego zapisów dot. ekonomii społecznej i/lub tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, m.in:

 • analiza stanu obecnego w zakresie przedmiotu zamówienia,
 • diagnozy obszaru ekonomii społecznej na terenie gminy/powiatu województwa podlaskiego,
 • aktualizacja i pomoc w opracowaniu dokumentu strategicznego, w którym uwzględniono zapisy ekonomii społecznej i/lub aktualizacja i pomoc w opracowaniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej gminy/powiatu województwa podlaskiego,
 • analiza i weryfikacja dokumentów strategicznych dot. udzielanego wsparcia.

Usługa doradcza  świadczona jest mobilne przez doradcę w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego, a także w siedzibie ROPS poprzez kontakt osobisty z doradcą, a także udzielanie odpowiedzi i opinie udzielane mailowo czy telefonicznie  na pytania czy wątpliwości zgłaszane przez Beneficjentów Ostatecznych.

Doradztwo z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych będzie prowadzić Pani Anna Tomulewicz.

Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75  lub e-mail: projektes@rops-bialystok.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

 

Dane Kontaktowe:

Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ul.Kombatantów 7

15-110 Białystok

fax. 85 744 71 37

tel. 85 744 72 75

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z usługi doradczej!