Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z województwa podlaskiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Podczas spotkania została formalnie zawiązana Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi,  w związku z czym podpisano porozumienie. Zobowiązanie współpracy zadeklarowały następujące instytucje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,  przedstawiciele Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacja Dialog, Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Fundacja Spe Salvi, Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Białymstoku z województwa podlaskiego. Celem głównym funkcjonowania sieci jest zapewnienie dodatkowych form wsparcia wynikających z potrzeb wskazanych przez podlaskie podmioty ekonomii społecznej pracujące z osobami bezdomnymi. Sieć ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Przystąpienie do  Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi w charakterze nowego członka Sieci następuje poprzez:

  1. Wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego przystąpienia do Sieci, oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w celu jego weryfikacji;
  2. Akceptację treści niniejszego Porozumienia oraz obowiązujących zasad funkcjonowania Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi zawartych w innych dokumentach formalnych wypracowanych w trakcie jej działania m.in. w Regulaminach;
  3. Pozytywną weryfikację przez Organizatora kandydatury danego podmiotu na podstawie Formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu przekazujemy porozumienie oraz formularz zgłoszeniowy. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 85 744 72 72 w. 300.

Zapraszamy do przystąpienia do Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi.

Załączniki: