Dobre praktyki

Kolejna certyfikacja podmiotów ekonomii społecznej znakiem jakości "Zakup Prospołeczny"

W dniu 14.12.2017 r. odbyła się trzecia Gala „Zakup Prospołeczny” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Tym razem Podlaska Kapituła Certyfikująca przyznała możliwość posługiwania się certyfikatem 3 Zakładom Aktywności Zawodowej. Oprócz ceremonii wręczenia certyfikatów odbyła się również cześć merytoryczna. Pani Elżbieta Żukowska-Bubienko ze Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” oraz Pan Jacek Bykowski z Fundacji […] Czytaj całość


Nowe podmioty ekonomii społecznej certyfikowane Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”

    W dniu 16 grudnia 2016 roku podczas Gali „Zakupu Prospołecznego” zostały certyfikowane kolejne podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. Do certyfikowanych w poprzednich latach trzech podmiotów tj. Spółdzielni Socjalnej Alexis, Spółdzielni Socjalnej Delta oraz Spółdzielni Socjalnej Netlajt dołączyło kolejnych pięć. W tym roku możliwość posługiwania się certyfikatem jakości „Znak Prospołeczny” otrzymały poniższe podmioty […] Czytaj całość


Prezentacja Podmiotów Ekonomii Społecznej wyróżnionych Certyfikatem: Zakup Prospołeczny

W grudniu poprzedniego roku podczas seminarium poświęconemu ekonomii społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny”. W związku z powyższym chcielibyśmy przybliżyć Państwu podmioty ekonomii społecznej, które posługują się przyznanym Znakiem.   Spółdzielnia Socjalna Netlajt 29 września 2012 r. w Łomży piątka osób aktywnie poszukujących miejsca na łomżyńskim rynku pracy uzyskuje wpis w Krajowym Rejestrze […] Czytaj całość


Działania OWES w Suwałkach

Spółdzielnie socjalne jako przedsiębiorstwa społeczne stanowią jedną z podstawowych form działalności, promowanych przez ekonomię społeczną. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że podejmowane przez nie inicjatywy przynoszą wiele wszechstronnych korzyści jednostkom angażującym się w realizację bieżących zadań. Spółdzielnie odgrywają poważną rolę w procesie integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych […] Czytaj całość


Spółdzielnia Socjalna „Razem”

Spółdzielnia Socjalna „Razem” z Turośni Kościelnej jest pierwszym tego typu podmiotem w gminie. Podstawowymi założeniami działalności spółdzielni są: tworzenie stabilnych miejsc pracy, świadczenie fachowych i rzetelnych usług, bezpieczeństwo socjalne pracowników,  tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, społeczny rozwój gminy i regionu. Spółdzielnia usługowa, świadczy usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz usługi sprzątania […] Czytaj całość


Spółdzielnia Socjalna „Poezja Smaku”

Pomysł na stworzenie spółdzielni powstał  w marcu 2012r, kiedy dowiedziano się o projekcie który był prowadzony przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Natomiast pomysł, że to będą usługi cateringowe zrodził się z zainteresowań kulinarnych, jak  i z przeprowadzonych badań rynku. Spółdzielnia Socjalna „POEZJA SMAKU” jest przedsiębiorstwem usługowo – handlowym w zakresie działalności gastronomicznej. Podstawową działalnością Spółdzielni Socjalnej […] Czytaj całość


Spółdzielnia Socjalna "Marzenie"

Spółdzielnia socjalna „Marzenie”, zawiązała się w 2013 roku w Suwałkach z inicjatywy 5-ga pedagogów.  Nazwa spółdzielni – „Marzenie”  wywodzi się z chęci pracy z dziećmi, spełnienia marzeń związanych z codzienną współpracą , zabawą, pomocą opiekuńczo – wychowawczą i zajęciami z najmłodszymi. W wakacje 2013 roku otworzyli klub dziecięcy KRECIK, który skupia  dzieci od 1 do […] Czytaj całość


KRAINA SŁOWIAN - wioska tematyczna

Z inicjatywy Gminy Dobrzyniewo Duże przy współpracy Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku  powstał projekt „Gmina Dobrzyniewo Duże – innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji społecznej mieszkańców”. We wrześniu 2008 r. mieszkańcy gminy uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do wiosek tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze szkice ofert „wsi tematycznych” powstały na szkoleniu z zakresu specjalizacji wsi tematycznej i […] Czytaj całość


Fundacja Edukacji i Twórczości

Fundacja Edukacji i Twórczości realizuje swoje cele w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata oraz poprzez rozwijanie i upowszechnianie mentoringu i wolontariatu. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowość czy światopogląd. W oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z 2003 i decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2011r. […] Czytaj całość


Spółdzielnia Socjalna "eSSkapada" - Okiem Podlaskiego Spółdzielcy

Katarzyna Kamecka-Lach Prezes Spółdzielni Socjalnej „eSSkapada” Przedsiębiorczość społeczna dopiero „kiełkuje” na Podlasiu. Jak dotąd, jedynie w okolicach Łomży znalazła ona doskonałe warunki dla rozwoju i spółdzielnie socjalne powstają tam jedna za drugą. Reszta regionu podejmuje pierwsze próby, eksperymentuje, uczy się tej nowej formy prowadzenia biznesu. Biznesu szczególnego, w którym cel społeczny stawiany jest ponad zyskiem […] Czytaj całość


Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” funkcjonujący w ramach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, współfinansowany ze środków EFS, rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 roku. Pracę KIS koordynuje p. Urszula Andrejuk- kierownik działu świadczeń i organizowania społeczności lokalnej. Zadaniem Klubu jest zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej  53 osób z terenu gminy Łapy, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia […] Czytaj całość


Spółdzielnia Socjalna "Netlajt" w Łomży – szansa na lepsze jutro

W styczniu 2013 roku w Łomży przy ulicy Księżnej Anny uruchomiono „Netlajt”. Nie jest to kolejna prywatna działalność gospodarcza, lecz spółdzielnia socjalna działająca w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”. Wspomniany projekt to przedsięwzięcie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Łomży umożliwiające zaktywizowanie się osób pragnących podjąć pracę zawodową. Rezultatem podjętych działań jest […] Czytaj całość


Centrum Integracji Społecznej "Żelazna" w Białymstoku

Od stycznia 2012 roku prowadzimy Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.2. Celem działania CIS „Żelazna” jest pomoc uczestnikom w powrocie na otwarty rynek pracy. Ofertę kierujemy do czterech grup osób: długotrwale bezrobotnych, po wyjściu z zakładów karnych, po odbytej terapii odwykowej oraz […] Czytaj całość


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych. W ramach prowadzonych działań stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze […] Czytaj całość


Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „BONA” w Łomży

Na mocy porozumienia  między urzędem miasta a fundacją ,,CITON” i Zakładami Spożywczymi ,,BONA” dn. 02.02.2000 roku W.T.Z. został przekazany pod  patronat zakładów spożywczych ,,BONA”. Działalność terapeutyczna opiera się na funkcjonowaniu 7 pracowni. Obecnie w zajęciach bierze udział 35 podopiecznych. Formy i metody pracy z uczestnikami są zróżnicowane oraz dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. W.T.Z. realizuje […] Czytaj całość


Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie

Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie został utworzony w połowie 2012 roku jako rezultat projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym osób ze schorzeniami psychicznymi. Obecnie zakład zatrudnia 12 pracowników […] Czytaj całość


Aktywizacja społeczności lokalnej na przykładzie Stowarzyszenia „Macierzanka” z Wiżajn

Ser z Wiżajnami i Rutką Tartak związany jest od pokoleń. Zanim jednak Stowarzyszenie „Macierzanka” zostało powołane do życia, na tych terenach funkcjonowały serowarnie w gospodarstwach szlacheckich i chłopskich. Początki „Macierzanki” sięgają 2006 roku, gdy Stowarzyszenie uzyskało status prawny, a ser podpuszczkowy dojrzewający z Wiżajn znalazł się na Liście Produktów Tradycyjnych. Produkcją serów pod szyldem „Macierzanki” […] Czytaj całość


Baner - Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie